Narozeni stenatek

07.05.2014 08:32

Pri vysetreni ultrazvukem 5.5. zjisteno pet plodu predpokladany porod je 15.5..